Juridische informatie
1. Presentatie van de site.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website www.naturalselfskincare.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de oprichting en de controle van de website:

Eigenaar: Loïc – AutoEntrepreneur – Frankrijk
Schepper : Loïc
Publicatiemanager: Loïc – Neem hier contact met mij op
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Loïc – Neem hier contact met me op
Hosting : TmdHosting, Nederland
Kredieten :
Subdelirium.com Model van wettelijke vermeldingen wordt aangeboden door Subdelirium.com Model van wettelijke vermeldingen

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site www.naturalselfskincare.com houdt de volledige aanvaarding in van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de site www.naturalselfskincare.com worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking voor technisch onderhoud kan echter worden besloten door Loïc, die dan zal trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie.

De website www.naturalselfskincare.com wordt regelmatig bijgewerkt door Loïc. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website www.naturalselfskincare.com is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Loïc streeft ernaar om op de website www.naturalselfskincare.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haar eigen schuld of aan de schuld van derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie die op de site www.naturalselfskincare.com wordt vermeld, is indicatief en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de website www.naturalselfskincare.com niet volledig. Het wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Loïc is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van : Loïc.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle.

6. Beperkingen van de aansprakelijkheid.

Loïc kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij toegang tot de website www.naturalselfskincare.com, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals aangegeven in punt 4, of van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

Loïc kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van zaken of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de website www.naturalselfskincare.com.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Loïc behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte gedeponeerde inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig behoudt Loïc zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in geval van een boodschap van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto…).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden de persoonsgegevens met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij gebruik van de site www.naturalselfskincare.com kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de site www.naturalselfskincare.com heeft bezocht, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocol (IP) adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Loïc alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die door de site www.naturalselfskincare.com worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de website www.naturalselfskincare.com de verplichting gespecificeerd om deze informatie al dan niet te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht van toegang, rectificatie en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsdocument met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.naturalselfskincare.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, geruild, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de aankoop van Loïc en zijn rechten zou het mogelijk maken om deze informatie door te geven aan de potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens te bewaren en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site www.naturalselfskincare.com.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat deze geen persoonlijke informatie verzamelt.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertekstlinks en cookies.

De site www.naturalselfskincare.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van Loïc zijn opgezet. Loïc heeft echter geen mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en zal dus ook geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor dit feit.

Het surfen op de website www.naturalselfskincare.com leidt waarschijnlijk tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand, waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar waarin informatie over de navigatie van een computer op een site wordt opgeslagen. De gegevens die op deze manier worden verkregen, zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende maatregelen te nemen om het bezoek aan de site te vergemakkelijken.

Weigering om een cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: gereedschapstabblad (tandwielpictogram in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op Ok.

Onder Firefox: klik bovenin het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel Bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor de geschiedenis. Schakel het eindelijk uit om de cookies uit te schakelen.

Onder Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Vertrouwelijkheid” op Content Settings. In de sectie “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op Voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de website www.naturalselfskincare.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn bij uitsluiting bevoegd.

10. Het gaat om de belangrijkste wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende computers, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site.

Persoonlijke gegevens: “gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie van de natuurlijke personen waarop zij van toepassing zijn mogelijk maken” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).